x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก08/27/2020 - 13:57
เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.256308/25/2020 - 15:09
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 256308/25/2020 - 15:05
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบฯ พ.ศ. 256308/24/2020 - 15:41
ตรวจตลาดนัด ต.วังน้ำเขียว08/11/2020 - 09:05
กองทุนยุติธรรมชุมชน08/06/2020 - 11:33
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ08/06/2020 - 10:34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน07/10/2020 - 16:11
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี07/10/2020 - 13:02
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน07/09/2020 - 16:12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1308/19/2020 - 10:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม8เชื่อม ม1002/20/2020 - 14:26
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ06/25/2019 - 11:06
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ06/25/2019 - 11:04
ประกาศราคากลาง ม.13 ซอย นางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ08/19/2020 - 11:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ ๘06/25/2019 - 11:05