x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
โครงสร้างส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง10/08/2020 - 10:54
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-256610/08/2020 - 10:28
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.วังน้ำเขียว10/08/2020 - 10:26
กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.วังน้ำเขียว10/05/2020 - 15:09
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์09/29/2020 - 14:28
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.256409/24/2020 - 11:03
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังน้ำเขียว09/10/2020 - 14:40
แบบประเมินใหม่บุคลากร09/08/2020 - 11:22
รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ08/27/2020 - 14:56
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก08/27/2020 - 13:57

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1308/19/2020 - 10:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม8เชื่อม ม1002/20/2020 - 14:26
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ06/25/2019 - 11:06
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ06/25/2019 - 11:04
ประกาศราคากลาง ม.13 ซอย นางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ08/19/2020 - 11:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ ๘06/25/2019 - 11:05