x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน07/09/2020 - 16:12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256307/09/2020 - 15:58
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน07/10/2020 - 13:05
คู่มือการใช้ทรัพย์สิน อบต.วังน้ำเขียว07/08/2020 - 17:53
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม07/08/2020 - 17:38
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน07/08/2020 - 17:30
รายงานมาตรการสงเสริมคุณนธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน07/08/2020 - 17:27
การเสริมสร้าววัฒนธรรมองค์กร07/08/2020 - 17:23
รายงานผลการดำการป้องกันการทุจริตประจำปี07/08/2020 - 17:20
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน07/08/2020 - 17:19