x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียน07/08/2020 - 17:16
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี07/08/2020 - 17:05
รายงานผลและบริหารทรัพยากรบุคคล07/08/2020 - 17:02
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล07/08/2020 - 17:01
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต07/08/2020 - 16:51
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT06/08/2020 - 15:54
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-1905/19/2020 - 10:09
แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)05/12/2020 - 13:20
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/256304/22/2020 - 13:57
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "04/07/2020 - 10:35

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง