x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 25632020-07-09
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน2020-07-10
คู่มือการใช้ทรัพย์สิน อบต.วังน้ำเขียว2020-07-08
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2020-07-08
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน2020-07-08
รายงานมาตรการสงเสริมคุณนธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2020-07-08
การเสริมสร้าววัฒนธรรมองค์กร2020-07-08
รายงานผลการดำการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-07-08
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน2020-07-08
ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียน2020-07-08

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง