x

ข้อมูลผู้บริหาร

 somporn


นายสมพร  ภพักตร์จันทร์
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

 
charin


นายชรินทร์  ศรีศิริวัฒน์
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

 sittichote


นายสิทธิโชติ  เดชป้อง
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

 bunsong


นายบุญส่ง  รอบคอบ
(เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)