x

กองช่าง


unknow

นายบุญส่ง  เหลืองปทุม

(ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

supachai

นายศุภชัย  ลาวทอง

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)

unknow

นายสุพัฒน์  กานต์สิทธิโชติ

(หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)

unknow

ยังไม่มีบุคลากร

(นายช่างโยธา)

amnart

นายอำนาจ  พรมแป้นดี

(นายช่างโยธา)

napaporn

นางสาวนภาพร โคตรสม

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

kitja

นายกิจจา ศรีชื่นชม

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

wanchai

นายวันชัย วลาสินธุ์

(คนงานประจำรถขยะ)

amnart

นายอำนาจ  คำกองแก้ว

(ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

taweechai

นายทวีชัย  ศรีทวีพันธ์

(คนงาน)

komsan

นายคมสันต์  คำกองแก้ว

(คนงาน)

sompong

นายสมพงษ์ คำกองแก้ว

(คนงานประจำรถยะ)

sompongsukhong

นายสมพงศ์  สุขหงษ์

(คนงานประจำรถขยะ)

 

somnuek

นายสมนึก  สินเทศ

( คนสวน )

nhum

นายหนุ่ม  รอดมณี

(คนงาน)