x

กองคลัง

natcha

นางณัชชา แป้นแก้วผา

(ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

unknow

ยังไม่มีบุคลากร

(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)

  sinicha

นางสาวศิณิชา ทองดอนแอ

(วิชาการจัดเก็บรายได้)

samran

นางสำราญ พ่วงโสม

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

ponrat

ว่าที่ร้อยตรี พลรัต สุนารัตน์

(นักวิชาการคลัง)

nanticha

นางสาวนันทิชา ฉิมวัย

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

penpak

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุดสวาท

(เจ้าพนักงานธุรการ)

jinda

นางสาวจินดา วันอยู่

(พนักงานจัดเก็บรายได้)

 
natiptada

นางสาวณทิพธดา เศวตนันทกุล

(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

tanapon

นายธนพล ศรีศิริวัฒน์

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 

warunyu

นายวรัญญู ศรีทองคำ

(ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้)