x

สำนักปลัด

junpen

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีรัตนาโสภณ

(หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

chakrit

นายชาคริต  ฉายาวัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล)

phakapapa

นางภคปภา  อิ่มปรีชา

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์

(นิติกร)

montri

จ่าเอก  มนตรี  ทองดอนแอ

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 

 

napapa

นางสาวณปภา  จำปาพรหม

(พนักงานธุรการ)

jintana

นางสาวจินตนา แช่มชูกุล

(ผู้ช่วยนิติกร)

kanit

นายคณิศร์   มีจันทร์

(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)

intorasak

นายอินทรศักดิ์  คำกองแก้ว

(พนักงานขับรถยนต์)