x

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

การขออนุญาติก่อสร้าง49ราย
ผู้มาขอลงทะเบียนผู้พิการ+ผู้สูงอายุ115คน
ภาษีโรงเรือน201คน
ภาษีบำรุงท้องที่849คน
ภาษีป้าย49ราย
งานป้องกันและบรรเทา5ราย
ทะเบียนพาณิชย์16คน
ขุดดิน ถมดิน3ราย
สถิติร้องเรียนทุจริต0ราย