x
Submitted by adminwnk on 18 February 2021

เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

Submitted by adminwnk on 16 February 2021

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

Submitted by adminwnk on 16 February 2021

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

Submitted by adminwnk on 15 February 2021

กิจกรรมเก็บขยะ เส้นทางถนนปลอดภัยไร้ขยะ ของตำบลวังน้ำเขียว

อบต.วังน้ำเขียว ร่วมกับ รพสต.วังน้ำเขียว,รพสต.หนองปลาไหล

สมาชิก,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาตำบลวังน้ำเขียว