x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256404/21/2022 - 10:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26
ประกาศผู้ชนะ ถนน ม.112/23/2021 - 14:30
ร่าง Tor ม.112/23/2021 - 14:34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25
ราคากลางตามแบบ ปปช (ท่อเมนประปา)09/03/2021 - 14:21
ราคากลางตามแบบ ปปช (สายวังน้ำเขียว-สระพัง)09/03/2021 - 14:18
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่1209/03/2021 - 14:13
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่509/03/2021 - 14:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์2022-04-27
- รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (2565)2022-04-27
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (2565)2022-04-27
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2022-04-25
ประกาศนโบายไม่รับของขวัญ2022-04-25
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าทีของผู้บริโภค"2022-04-19
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622022-04-12
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)2022-03-29
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสมัครมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA2022-03-25
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)2022-03-21
e-service คำร้องทั่วไป