x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่13 ต.วังน้ำเขียวเชื่อม หมู่3 ต.ลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/05/2022 - 15:07
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่1309/15/2022 - 14:01
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง09/13/2022 - 15:53
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:17
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:12
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/06/2022 - 16:19
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนน คศล. หมู่ 306/15/2022 - 10:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.3-9 ม.1206/15/2022 - 10:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.5 ม.1206/15/2022 - 10:43
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย5 หมู่12 05/31/2022 - 13:54
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย3-9 หมู่12 05/31/2022 - 13:53
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่3 บ้านดอนชะเอม 05/31/2022 - 13:51
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:40
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:37
ราคากลางหมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล 05/26/2022 - 10:33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256405/20/2022 - 10:35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256404/21/2022 - 10:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่22022-09-22
- ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 662022-09-13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ๒๕๖๖2022-09-13
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-08-05
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25592022-08-03
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน2022-08-01
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-07-11
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565)2022-07-11
ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕2022-07-07
ผลการประเมินความโปร่งใส ita ปี 25642022-07-05
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย