x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25
ราคากลางตามแบบ ปปช (ท่อเมนประปา)09/03/2021 - 14:21
ราคากลางตามแบบ ปปช (สายวังน้ำเขียว-สระพัง)09/03/2021 - 14:18
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่1209/03/2021 - 14:13
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่509/03/2021 - 14:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้ง2021-11-25
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25652021-10-06
"การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน2021-09-13
รายงานผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔2021-09-13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25652021-09-09
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 652021-09-09
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25642021-09-03
ประชาสัมพันธ์ สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” 365 ตอน2021-08-27
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25642021-08-25
ผลการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังน้ำเขียว ปี 25632021-08-23
e-service คำร้องทั่วไป