x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 903/23/2023 - 10:19
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 12/01/2022 - 17:08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่13 ต.วังน้ำเขียวเชื่อม หมู่3 ต.ลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/05/2022 - 15:07
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่1309/15/2022 - 14:01
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง09/13/2022 - 15:53
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:17
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:12
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/06/2022 - 16:19
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนน คศล. หมู่ 306/15/2022 - 10:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.3-9 ม.1206/15/2022 - 10:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.5 ม.1206/15/2022 - 10:43
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย5 หมู่12 05/31/2022 - 13:54
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย3-9 หมู่12 05/31/2022 - 13:53
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่3 บ้านดอนชะเอม 05/31/2022 - 13:51
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:40
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:37
ราคากลางหมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล 05/26/2022 - 10:33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256405/20/2022 - 10:35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256404/21/2022 - 10:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
- งบการเงิน ก.พ. 25662023-03-21
- งบการเงิน ม.ค. 25662023-03-21
รายงานการเงินประจำปี25652023-03-21
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)2023-03-20
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ 25662023-03-20
- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-25672023-03-20
- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-25672023-03-20
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม2023-02-10
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)2023-01-30
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น2023-01-17
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย