x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนน คศล. หมู่ 306/15/2022 - 10:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.3-9 ม.1206/15/2022 - 10:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.5 ม.1206/15/2022 - 10:43
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย5 หมู่12 05/31/2022 - 13:54
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย3-9 หมู่12 05/31/2022 - 13:53
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่3 บ้านดอนชะเอม 05/31/2022 - 13:51
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:40
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:37
ราคากลางหมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล 05/26/2022 - 10:33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256405/20/2022 - 10:35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256404/21/2022 - 10:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26
ประกาศผู้ชนะ ถนน ม.112/23/2021 - 14:30
ร่าง Tor ม.112/23/2021 - 14:34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบิหารส่วนตำบลสังน้ำเขียว พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน2022-06-30
เรื่องร้องเรียน 25642022-06-30
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ พ.ศ.25642022-06-29
ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-06-29
กฏหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2022-06-29
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างง่ายด้วยตนเอง2022-06-29
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2022-06-21
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 25652022-06-21
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล2022-05-31
ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะประจำปี25642022-05-20
e-service คำร้องทั่วไป