x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26
ประกาศผู้ชนะ ถนน ม.112/23/2021 - 14:30
ร่าง Tor ม.112/23/2021 - 14:34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25
ราคากลางตามแบบ ปปช (ท่อเมนประปา)09/03/2021 - 14:21
ราคากลางตามแบบ ปปช (สายวังน้ำเขียว-สระพัง)09/03/2021 - 14:18
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่1209/03/2021 - 14:13
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่509/03/2021 - 14:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-01-13
คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 2022-01-12
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25652022-01-05
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวครั้งแรก2021-12-27
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212"2021-12-21
การเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้ง2021-11-25
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25652021-10-06
"การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน2021-09-13
รายงานผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔2021-09-13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25652021-09-09
e-service คำร้องทั่วไป