x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1308/19/2020 - 10:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม8เชื่อม ม1002/20/2020 - 14:26
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ06/25/2019 - 11:06
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ06/25/2019 - 11:04
ประกาศราคากลาง ม.13 ซอย นางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ08/19/2020 - 11:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ ๘06/25/2019 - 11:05

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ กฏหมายน่ารู้ ..แค่ฟังก็เข้าใจ2021-07-22
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังคามคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน2021-06-25
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องแนะนำผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้า หรือบริการอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลภัยโควิด-192021-06-24
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เรื่อง แจ้งกำหนดการลดปริมาณน้ำหลังฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔2021-06-22
ขอความร่วมมือสถานที่สาธารณะ, สถานประกอบการในพื้นที่ประเมินตนเองตาม Platform Thai Stop Covid Plus2021-06-15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2021-06-10
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗2021-06-07
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕2021-06-07
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม2021-05-27
การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผน2021-05-27
e-service คำร้องทั่วไป