x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:40
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:37
ราคากลางหมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล 05/26/2022 - 10:33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256405/20/2022 - 10:35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256404/21/2022 - 10:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลาดยาง หมู่ที่ 812/02/2021 - 11:01
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง10/11/2021 - 14:59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/30/2021 - 11:26
ประกาศผู้ชนะ ถนน ม.112/23/2021 - 14:30
ร่าง Tor ม.112/23/2021 - 14:34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25
ราคากลางตามแบบ ปปช (ท่อเมนประปา)09/03/2021 - 14:21
ราคากลางตามแบบ ปปช (สายวังน้ำเขียว-สระพัง)09/03/2021 - 14:18
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่1209/03/2021 - 14:13
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่509/03/2021 - 14:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy2023-04-25
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652023-05-22
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 352023-04-23
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖2023-04-21
นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”2023-04-20
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.25652023-04-20
ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)2023-04-19
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ2023-04-18
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ2023-04-18
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-15
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย