x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การจัดพนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-25662020-10-08
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25642020-10-08
โครงสร้างส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2020-10-08
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-25662020-10-08
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.วังน้ำเขียว2020-10-08
กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.วังน้ำเขียว2020-10-05
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์2020-09-29
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.25642020-09-24
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังน้ำเขียว2020-09-10
แบบประเมินใหม่บุคลากร2020-09-08
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย