x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1308/19/2020 - 10:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม8เชื่อม ม1002/20/2020 - 14:26
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ06/25/2019 - 11:06
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ06/25/2019 - 11:04
ประกาศราคากลาง ม.13 ซอย นางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ08/19/2020 - 11:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ ๘06/25/2019 - 11:05

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652023-04-15
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ2023-04-21
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.25662023-04-15
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2023-04-15
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม2023-04-14
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ.25662023-04-14
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่2023-04-24
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25662023-04-23
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน2023-04-14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.25662023-04-14
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย