x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ๒๕๖๖2022-09-13
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-08-05
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25592022-08-03
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน2022-08-01
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-07-11
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565)2022-07-11
ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕2022-07-07
ผลการประเมินความโปร่งใส ita ปี 25642022-07-05
แผนคุณธรรม จริยธรรม ปี25642022-07-05
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2022-07-05
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย