x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-01-28
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ2022-01-28
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก2022-01-17
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-01-13
คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 2022-01-21
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25652022-01-05
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวครั้งแรก2021-12-27
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212"2021-12-21
การเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้ง2021-11-25
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25652021-10-06
e-service คำร้องทั่วไป