x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
- งบการเงิน ก.พ. 25662023-03-21
- งบการเงิน ม.ค. 25662023-03-21
รายงานการเงินประจำปี25652023-03-21
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)2023-04-07
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ 25662023-03-20
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม2023-02-10
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)2023-01-30
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น2023-01-17
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว พ.ศ. 25652023-01-17
- งบการเงิน ต.ค. 25652023-01-13
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย