x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารลงทะเบียนอบรมออนไลน์2021-01-29
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2020-11-13
สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น2020-11-02
หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกีี่ยวกับการเลือกตั้งและปิดแผ่นป้ายหาเสียง สมชิกอบจ. และนายกอบจ.2020-10-27
การจัดพนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-25662020-10-08
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25642020-10-08
โครงสร้างส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2020-10-08
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-25662020-10-08
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.วังน้ำเขียว2020-10-08
กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.วังน้ำเขียว2020-10-05
e-service คำร้องทั่วไป