x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)2022-03-29
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสมัครมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA2022-03-25
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)2022-03-21
เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม2022-02-25
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าCovid-192022-02-04
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)2022-02-03
ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-01-28
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 1/25652022-01-28
ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-01-28
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ2022-01-28
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย