x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์2020-09-29
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.25642020-09-24
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังน้ำเขียว2020-09-10
แบบประเมินใหม่บุคลากร2020-09-08
รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2020-08-27
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2020-08-27
เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.25632020-08-25
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 25632020-08-25
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบฯ พ.ศ. 25632020-08-24
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.25632021-08-23
e-service คำร้องทั่วไป