x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก2022-01-17
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-01-13
คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 2022-01-21
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25652022-01-05
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวครั้งแรก2021-12-27
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212"2021-12-21
การเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้ง2021-11-25
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25652021-10-06
"การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน2021-09-13
รายงานผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔2021-09-13
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย