x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
มาตรการสร้างจิตรสำนึกแก่บุคลากรผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ2021-08-18
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ2021-08-18
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2021-08-17
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2021-08-03
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"2021-08-02
ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน2021-08-02
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครปฐม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ2021-08-02
ประชาสัมพันธ์ กฏหมายน่ารู้ ..แค่ฟังก็เข้าใจ2021-07-22
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังคามคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน2021-06-25
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องแนะนำผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้า หรือบริการอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลภัยโควิด-192021-06-24
e-service คำร้องทั่วไป