x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น2022-12-07
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น2022-12-07
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น2022-12-07
ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจง ITA2022-12-07
ฐานข้อมูลตลาดในอบต.2023-06-23
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่22022-09-22
- ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 662022-09-13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ๒๕๖๖2022-09-13
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-08-05
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25592022-08-03
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย