x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เรื่อง แจ้งกำหนดการลดปริมาณน้ำหลังฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔2021-06-22
ขอความร่วมมือสถานที่สาธารณะ, สถานประกอบการในพื้นที่ประเมินตนเองตาม Platform Thai Stop Covid Plus2021-06-15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2021-06-10
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗2021-06-07
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕2021-06-07
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม2021-05-27
การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผน2021-05-27
แผนพัฒนา 5 ปี2021-05-05
ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร2021-04-30
ประกาศจังหวัดนครปฐม ที่ 51/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว2021-04-27
e-service คำร้องทั่วไป