x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25632020-03-23
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองแล้ง ม.142020-03-12
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณคลองแล้ง ม.142020-03-11
การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อบต.วังน้ำเขียว2020-03-10
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว2020-02-13
ประชาสัมพันธ์แบ่งสมาชิกสภา อบจ.2020-02-11
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง2020-02-05
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ2020-01-22
ฝุ่น pm 2.52020-01-22
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน2019-11-04
e-service คำร้องทั่วไป