Submitted by adminwnk on 7 June 2021

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย 
ของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาพประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการปกครอง2 001
ประกาศกรมการปกครอง2 002
ประกาศกรมการปกครอง2 003
ประกาศกรมการปกครอง2 004
ประกาศกรมการปกครอง2 005