คณะผู้บริหาร

 somporn


นาย สมพร  ภพักตร์จันทร์
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 081-8294041

 

1.1

นาย สง่า  คำกองแก้ว
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 089-8278140

 
sittichote


นาย สิทธิโชติ  เดชป้อง
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 093-2300351

 

1.1

นาย ยุทธนา  สิริปรีชาชาญ
(เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 094-4455154