ข้อมูลผู้บริหาร

 somporn

นาย สมพร  ภพักตร์จันทร์
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

(เบอร์ติดต่อ 081-829-4014)

 
charin

นาย สง่า  คำกองแก้ว
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

(เบอร์ติดต่อ ........-......)

 sittichote

นาย สิทธิโชติ  เดชป้อง
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

(เบอร์ติดต่อ 093-230-0351)

 bunsong

นาย ยุทธนา  สิริปรีชาชาญ
(เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

(เบอร์ติดต่อ ........-......)