x

ข้อมูลผู้บริหาร

 1.1


นาย ยุทธนา  สิริปรีชาชาญ
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

เบอร์ติดต่อ 094-4455154

 
1.1

นาย วุฒินันท์ ศรีศิริวัฒน์
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

เบอร์ติดต่อ 061-8575405

 1.1

นาย คมสันต์ เหล่างาม
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

เบอร์ติดต่อ 081-8575405

 sittichote


นาย สิทธิโชติ  เดชป้อง
(เลขขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
)

เบอร์ติดต่อ 093-2300351