กองการศึกษา

unknow

ยังไม่มีบุคลากร

(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

supaporn

นางสาวสุภาพร ม่วงปู่

(นักวิชาการศึกษา)

pongsri

นางผ่องศรี ขวัญจิตร์

(ครู)

 jaruwan

นางสาวจารุวรรณ เก็กง้วน

(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

siriporn

นางศิริพร กุณพรม

(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

 unknow

นางเจนจิรา เพิ่มอิ่ม

(ผู้ดูแลเด็ก)