กองคลัง

natcha

นาง ณัชชา  แป้นแก้วผา

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

unknow

ยังไม่มีบุคลากร

(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)

 sinicha

นางสาวศิณิชา ทองดอนแอ

(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

samran

นางสำราญ พ่วงโสม

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

ponrat

ว่าที่ร้อยตรี พลรัต สุนารัตน์

(นักวิชาการคลัง)

nanticha

นางสาวนันทิชา ฉิมวัย

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

jinda

นางสาวจินดา วันอยู่

(พนักงานจัดเก็บรายได้)

 
natiptada

นางสาวณทิพธดา เศวตนันทกุล

(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

tanapon

นายธนพล ศรีศิริวัฒน์

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

warunyu

นายวรัญญู ศรีทองคำ

(ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้)