x
Submitted by adminwnk on 25 August 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

***พร้อมเอกสารประกอบตามลิงค์หัวข้อด้านล่าง

ภาพประชาสัมพันธ์
การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1