x
Submitted by adminwnk on 15 October 2021


การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว และลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 น.

โดย คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิปันเพื่อสังคม

 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมหน้าแรก