x

โครงสร้างกองทุน

 

somporn

นายสมพร ภพักตร์จันทร์

(ประธานกรรมการกองทุนฯ)

anurut

นายอนิรุธ  สุขจิตต์

(รองประธานกรรมการกองทุนฯ)

charin

นายชรินทร์  ศรีศิริวัฒน์

(รองประธานกรรมการกองทุนฯ)

sudjai

นางสุดใจ  มอนไข่

(กรรมการกองทุนฯ)

jomjai

นายจอมใจ  กองเกตุใหญ่

(กรรมการ / เลขานุการกองทุนฯ)

petchara

นางเพชรา  ปรีชาสนองกิจ

(กรรมการกองทุนฯ)

ponpan

นายพลพัน  ทองเงิน

(กรรมการกองทุนฯ)

dungrat

นางสาวตวงรัตน์  พวงศรีทอง

(กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ)

malee

นางมาลี  สุขเกษม

(กรรมการกองทุนฯ)

samrouy

นายสำรวย  ทาแดง

(กรรมการกองทุนฯ)

 sompong

นายสมพงษ์  ศรีคำบาง

(กรรมการกองทุนฯ)

sophon

นายโสภณ  ปลั่งกลาง

(กรรมการกองทุนฯ)

 samorn

นางสาวสมร  มูลศรีแก้ว

(กรรมการกองทุนฯ)

penjan

นางเพ็ญจันทร์  กังวาล

(กรรมการกองทุนฯ)

 aumpan

นางอำพันธ์  ศิริสุข

(กรรมการกองทุนฯ)

varisa

นางวริศรา  เปียหลิ่ม

(กรรมการกองทุนฯ)