สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

 som

นายสมเศียร  ศรีชื่นชม

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

 
yurom

นายยุรมย์  เหล็กดี

(รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)  

auttasit

นายอรรถสิทธิ์  พวงเงินสกุล

(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)  

som

นายสมเศียร  ศรีชื่นชม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)

lerdchai

นายเลิศไชยวัฒน์  จำปาพรหม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 

ponpan

นายพลพัน  ทองเงิน

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)

unknow

ยังไม่มีสมาชิก

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)

swang

นายแสวง  สามกองงาม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) 

unknow

ยังไม่มีสมาชิก

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) 

pairin

นายไพรินทร์  พรดี

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) 

sontaya

นายสนทยา  เขียวพราย

(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8) 

sanit

 นายสานิตย์  วลาสินธุ์

(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3)

malee

นางมาลี  สุขเกษม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) 

jakree

นายจักรี  นาคมี

(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10) 

yurom

 นายยุรมณ์  เหล็กดี

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)

paitoon

นายไพฑูรย์  อำไพจิตร

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) 

kanjana

นางกาญจนา  เพียสุระ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) 

unknow

 ยังไม่มีสมาชิก

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)

chan

 นายชาญ  นิลอ่างทอง

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)

sawai

 นายไสว  จำปาพรหม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)

kanika

นางสาวกรรณิการ์  สระทองนวล

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5) 

sudjai

 นายสุดใจ  คำกองแก้ว

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12)

aree

นางอารีย์  อำไพจิตร

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12) 

kamhang

 นายกำแหง  เก็กง้วน

(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6)

prasit

นายประสิทธิ์  วงษ์รัตน์

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 

titinon

 นายธิตินนท์  เมฆปั้น

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13)

whan

 นางสาวหวาน  เมฆปั้น

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13)

titipong

นายฐิติพงศ์  แสงสาด

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)

ratchanok

นางรัชชนก  เปียหลิ่ม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 

auttasit

นายอรรถสิทธิ์  พวงเงินสกุล

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14) 

tanadon

นายธนดล  เหล่างาม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14)